1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI
  Administratorem danych osobowych Gości Apartamentów Pod Gruszą jest P.H.U SAMGAB Wioska 3N, 56-500 Syców
 2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI
  Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail apartamentypodgrusza@interia.eu
 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI
  Celem, dla których Apartamenty Pod Gruszą przetwarzają dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług noclegowych. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest: dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Apartamenty Pod Gruszą w związku z poniesioną szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Apartamentów Pod Gruszą, udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych, zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości. W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Apartamenty Pod Gruszą przetwarzają dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.
 4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Apartamenty Pod Gruszą jest umowa o świadczenie usług hotelarskich. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości jest usprawiedliwiony cel administratora.
 5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
  Apartamenty Pod Gruszą przekazują dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej, firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej, firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
 6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Dane osobowe: pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Apartamentów Pod Gruszą lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później, pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe, pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
 7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
  Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Apartamentów Pod Gruszą. Ponadto, Hotel udostępnia adres apartamentypodgrusza@interia.eu za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
 8. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
  Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie Apartamentów Pod Gruszą jest wymogiem zawarcia umowy o usługi noclegowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Apartamentom Pod Gruszą zawarcie umowy o usługi noclegowe.
 10. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE
  Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
 11. DOSTĘP
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Apartamentów Pod Gruszą dostępna jest również na stronie internetowej https://www.apartamentypodgrusza.pl/rodo.html

Telefon

+48 507 161 262

Email

apartamentypodgrusza@interia.eu

Adres

57-350 Kudowa-Zdrój
ul. Kościuszki 57